25.01.2017

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM

Wymiar sprawiedliwości powinien służyć obywatelom, a kara powinna być sprawiedliwą i adekwatną do winy sprawcy. Rząd wprowadził zmiany w Kodeksie Karnym.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Czy opłaca się kraść? Moralność i przyzwoitość dają nam jasną odpowiedź: nie. Od tysiącleci wiele cywilizacji stawia sobie przykazanie: nie kradnij jako jeden z fundamentów sprawiedliwości. Ale życie pokazuje, że złodziej może liczyć się z perspektywą np. 2-letniej odsiadki, jeśli wie, że po wyjściu na wolność będzie mógł skorzystać ze swojego łupu, będącego niejednokrotnie wielokrotnością sumy pieniędzy, jakie mógłby w tym czasie uczciwie zarobić.

    Przekazany przez rząd projekt ustawy zmierza do wprowadzenia do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących pozbawieniu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełniania czynów zabronionych. Obecne regulacje w tym zakresie są niewystarczające i dlatego poprzez proponowane regulacje należy pozbawić sprawców określonej kategorii przestępstw środków finansowych stanowiących bazę ekonomiczną dla ich dalszej działalności kryminalnej. Odpowiedzialność sprawców określonego rodzaju przestępstw, groźnych przestępstw, nie może ograniczać się tylko do odbycia kary. Potrzeba także, aby nie mogli oni korzystać z majątku zdobytego w drodze przestępczej, a tym samym, aby pozbawieni byli podstaw finansowych do kontynuowania tej działalności. Interes społeczny wymaga zdecydowanej reakcji ustawodawczej, co pozytywnie weryfikuje proponowane przez rząd rozwiązania w tym zakresie.

    Proponowane zmiany dotyczą także zwiększenia efektywności przepadku mienia w odniesieniu do szczególnie poważnych przestępstw gospodarczych popełnianych przy użyciu przedsiębiorstwa stanowiącego narzędzie czynu. Przewiduje się umożliwienie przepadku takiego przedsiębiorstwa, chociażby nie stanowiło ono własności sprawcy. Projekt rozszerza możliwości stosowania przepadku opierającego się na przeniesieniu ciężaru dowodu, jak również wprowadzeniu w pewnych sytuacjach możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa pomimo istnienia przeszkód dla wydania wyroku skazującego. Fakt, że przedsiębiorstwo nie stanowi własności sprawcy, skutecznie uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia zwalczanie takiej przestępczości, a niektóre szczególnie poważne przestępstwa gospodarcze mogą być popełniane z wykorzystaniem istniejących przedsiębiorstw, zarówno tych prowadzących legalną działalność gospodarczą i dodatkowo wykorzystywanych do celów przestępczych, jak i tych utworzonych wyłącznie w zamiarze popełnienia przestępstwa.

    Projekt ustawy zawiera również zmiany z zakresu procedury europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji oraz stosowania tzw. klauzuli bezkarności w odniesieniu do przestępstwa przekupstwa, wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Polski.

    Jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wniesiony projekt ustawy oceniamy pozytywnie i będziemy popierać go w toku dalszych prac parlamentarnych. Dziękuję bardzo. 

 

Wystąpienie możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej Sejmu

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=2A89C2FEE4704231C12580B40034EAD3&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl