29.11.2016

ZMIANA USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

Podczas 31. Posiedzenia Sejmu przedstawiłem sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo, że przedstawię opinię Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącą sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Senat, tak jak było powiedziane, wprowadził cztery poprawki. Pierwsza z nich dotyczy ujednolicenia sytuacji prawnej sędziów sądów wojskowych i sądów powszechnych w zakresie zmian wprowadzonych do postępowania dyscyplinarnego. Senat, stwierdzając potrzebę istnienia równego statusu sędziów sądów obydwu rodzajów, z zachowaniem odrębności związanych z wiążącym sędziów sądów wojskowych stosunkiem służbowym, oraz uznając, że nie ma podstaw do odmiennego potraktowania sędziów sądów powszechnych i sędziów sądów wojskowych, wprowadził odpowiednie zmiany do art. 39 § 1 oraz do art. 70 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych, które ujednolicą zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

W 2. poprawce Senat miał na celu doprecyzowanie na etapie postępowania jurysdykcyjnego czasu, w którym możliwe będzie wniesienie przez prokuratora wniosku o przekazanie mu sprawy w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia.

Poprawka nr 3 jest najważniejszą zmianą zaproponowaną przez Senat. Jej meritum stanowi usunięcie art. 1a dodanego do art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten przewiduje na etapie postępowania odwoławczego zwrot sprawy prokuratorowi w celu usunięcia braków postępowania przygotowawczego. Senat zauważył, że na etapie postępowania jurysdykcyjnego to sąd, a nie prokurator sprawuje kierownictwo nad postępowaniem. Przejawem tej pozycji jest swoboda wydawania przez sąd decyzji procesowych.

Poprawka 4. wprowadza zmianę o charakterze redakcyjnym.

Jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wniesione poprawki Senatu oceniamy pozytywnie i nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo.

 

Wystąpienie możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej Sejmu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=4CFB4AE1684A9BB1C125807B003A211D&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl