03.11.2016

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWAŃ BARDZIEJ EFEKTYWNA

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Praktyka jednak pokazuje, że sprawy sądowe toczą się latami.

Sejm podjął prace nad zmianą ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw. Jako członek  Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podczas 29. posiedzeniu Sejmu przedstawiłem sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość po rozpatrzeniu przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw.

Tak jak podkreślałem podczas pierwszego czytania, projekt ten dotyczy odformalizowania i zwiększenia efektywności skargi wnoszonej na przewlekłość postępowania prokuratorskiego lub sądowego oraz stworzenie możliwości odpowiedniej rekompensaty od Skarbu Państwa za przewlekłość tych postępowań. Ponadto przewiduje on wprowadzenie jawności oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto procedowany projekt przewiduje wprowadzenie zapisów, które spowodują, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie będą się kończyły przed upływem okresu przedawnienia.

Te postanowienia niewątpliwie są społecznie oczekiwane. Z jednej strony wychodzą naprzeciw problemom, z jakimi obywatele spotykają się podczas prowadzonych postępowań, a z drugiej - podwyższają zaufanie do prowadzących służbę publiczną sędziów i prokuratorów. Głęboko wierzę, że w tej Izbie nie trzeba nikogo przekonywać, że służba publiczna wymaga transparentności.

Pozytywnie odnosimy się do licznych poprawek, jakie przyjęła komisja. Mam na myśli głównie regulacje wprowadzające obniżenie wysokości sumy pieniężnej odszkodowania przyznawanego za każdy rok trwania postępowania do kwoty nie niższej niż 500 zł. Może to być kwota wyższa, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania. Oczywiście sumy pieniężnej nie przyznaje się w razie uwzględnienia skargi wniesionej przez Skarb Państwa albo państwowe jednostki sektora finansów publicznych. Warto zaznaczyć, że obecnie proponowane rozwiązanie w przypadku odrzucenia skargi daje skarżącemu także możliwość wystąpienia z nową skargą w tej samej sprawie, a jednocześnie uniemożliwia złożenie skargi bez uzasadnienia.

Z kolei zapisy nadające ministrowi sprawiedliwości uprawnienia do zniesienia klauzuli tajności nadanej oświadczeniom majątkowym sędziów dostosowują nasze regulacje do światowych standardów w sposób bliźniaczy traktujących w tym względzie status sędziów i prokuratorów.

Oczywiście nie mamy uwag dotyczących przyjętych przez komisję poprawek redakcyjnych i językowych zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne, niemniej chcemy jako klub zaproponować jeszcze trzy poprawki, a mianowicie skreślić art. 11 i art. 15 ust. 2, a w art. 17 ust. 2 nadać brzmienie: art. 10 i art. 16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Te propozycje poprawek składam pani marszałek. Dziękuję serdecznie.

 

Wystąpienie możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej Sejmu

 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=9B1A47469B17245FC12580610036C14A&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

 

 

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl