19.10.2016

SEJM ZA RATYFIKACJĄ PROTOKOŁU DO KONWENCJI DOTYCZĄCEJ PRACY PRZYMUSOWEJ

Ofiarami pracy przymusowej pada obecnie ok. 21 mln ludzi na całym świecie. Jako członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych podczas 28. posiedzeniu Sejmu przedstawiłem sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej i obowiązkowej jest jedną z 8 podstawowych konwencji, jak już zostało powiedziane, Międzynarodowej Organizacji Pracy i uznawana jest za instrument służący ochronie podstawowych praw człowieka. Mimo iż od przyjęcia konwencji minęło ponad 85 lat i że ratyfikacja konwencji jest niemal powszechna, Międzynarodowa Organizacja Pracy wskazuje, że ofiarami pracy przymusowej pada obecnie ok. 21 mln ludzi na całym świecie. Skandaliczne jest, że praktyka ta nadal istnieje mimo szerokiego zakresu tej konwencji i środków podejmowanych przez państwa członkowskie. Właśnie dlatego Międzynarodowa Organizacja Pracy za konieczne uznała przyjęcie uzupełniających środków dotyczących braków w stosowaniu tej konwencji.

Celem przyjęcia protokołu jest rozwój środków zapobiegania pracy przymusowej oraz ochrona i wsparcie ofiar. Międzynarodowa Organizacja Pracy, uchwalając protokół, postawiła sobie za cel zdecydowane wzmocnienie działań swoich członków, które mają zmierzać do wyeliminowania współczesnych form niewolnictwa. Zgodnie z oświadczeniem Międzynarodowej Organizacji Pracy nowy instrument dostosowuje konwencję do współczesnych wyzwań, dotykając głównie kwestii handlu ludźmi. Dołączone do niego rekomendacje stanowią zaś techniczne wskazówki dotyczące procesu implementacji nowych regulacji.

Protokół do konwencji nr 29 stanowi propagowanie i realizację fundamentalnych praw człowieka, godnej pracy dla wszystkich oraz wyeliminowanie handlu ludźmi, a także skutecznej eliminacji wszystkich form pracy przymusowej. Do omawianego protokołu odnoszą się przyjęte w dniu 10 listopada 2015 r. decyzje Rady, które upoważniają państwa członkowskie Unii Europejskiej do ratyfikowania, w interesie Unii, omawianego protokołu w odniesieniu odpowiednio do kwestii dotyczących współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i polityki społecznej. Stwarza to możliwość podjęcia działań bezpośrednich w tym zakresie przez przyjęcie uzupełniających środków dotyczących luk w stosowaniu konwencji nr 29.

W związku z tym, że projekt ustawy nie spowoduje konieczności dostosowania prawa krajowego do postanowień, zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, nie rozszerza ani nie ogranicza praw i wolności zawartych w konstytucji, a w toku prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych nie zgłoszono żadnych uwag, jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wniesiony projekt ustawy oceniamy pozytywnie i nie zgłaszamy żadnych zastrzeżeń. Dziękuję serdecznie.

 

Wystąpienie możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej Sejmu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=7F6D06ED51D3F3E9C12580520030CC0E&symbol=WYPOWIEDZ_TRANSMISJA

Biuro: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 2a lok.12
tel. 504 838 222
e-mail: biuro@danielmilewski.pl